Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

O N R C V W O T N L S T L V R C B F D Y
I M Q Z I E M U B A Z P X E O K D Z Y B
D R C T N C N T D P I H A N P T A Y R N
O Z I A X A J E W O I S A Y O R I I C W
Q T E D J H V B H T M M V J T G W X K M
C Q M T N U C A R I H N F N T O H X Y D
Q M O K S A P U H A V A A U O S H Q Z I
C A N A Y A M A R T I M O K S H A M M G
I C V L E I C B N Z J U J L P V A I N T
L A T I R U N H S I V N G I W R B L W E
G Q Q T I R K S N A S A M D H N I P B Z
M N D V S N A J I R A H U S R W W Q H K
X G K B T O R X M Q M G A N E S H Q X Q
Q J D R U W M N M O S A T D H A R M A F
J Z X J T I A X A W A N M Q S H I V A Q
J W S V O E K V M N R G A O T J A S E L
A F M W R M X C L N A E N T X R A G A A
N A B B F G E O K Z J S R U N V D R H W
B C W J E Q T Q G K R A O A N A J A H B
E I G J U X D W H K K P E O Q J M C C V
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # S # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # A # # # # # # # # # #
3# R # # N # # # D # # # A N # # A # # #
4# # I A # A # E # # I S A # # R # # # #
5# # E D J # V # # T M M # # T # # # # #
6# # # T N U # A R I H N # N # # # # # #
7# # # K S A P U H A # A A # # # # # # #
8# A N A Y A M A R T I M O K S H A M # #
9# # # L # I C B N # # U # # # # A # # #
10# # # I R U N H S I V N # # # R # # # #
11# # # T I R K S N A S A M # H # # # # #
12# # # # S N A J I R A H U S # # # # # #
13# # # # # # R # # # M G A N E S H # # #
14# # # # # # M # # # S A T D H A R M A #
15# # # # # # A # # # A N M # S H I V A #
16# # # # # # # # # # R G A # # # A # # #
17# # # # # # # # # # A E N # # R # # # #
18# # # # # # # # # # # S # # N # # # # #
19# # # # # # # # # # # # # A N A J A H B
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  88ne
ARTI  88e
ASHRAM  1313ne
ATMAN  1313s
AUM  1313n
BHAJAN  2019w
BRAHMAN  98ne
CASTE  68nw
DHARMA  1414e
GANESH  1313e
GANGES  1213s
HANUMAN  1212n
HARIJANS  1212w
HAVAN  97nw
KARMA  711s
MANDIR  78nw
MANTRA  128ne
MOKSHA  128e
MURTI  78ne
PUJA  77nw
RAMAYANA  88w
SAMSARA  1111s
SANSKRIT  1111w
SHIVA  1515e
TILAK  411n
TRIMURTI  411ne
UPANISHADS  1111se
VARNA  1815sw
VEDAS  75ne
VISHNU  1010w