JAPAN

AISATSU
AJIRO
ASAHI
AYUMI
BENTO
BONSAI
BUGAKU
BUSHIDO
DADAIKO
DAOKPKI
DOMO
GAMBATTE
HAI
HAKOGAKI
KAME
KAWAII
KIMONO
KONNICHIWA
KOTO
KOYONOGA
SAYONARA
SENSEI
TABI
TADAIMA
TAKARAZUKUSHI
TATAMI
TSURU
TSUZUMI
YATTA
ZORI

Welcome to the Land of the Rising Sun

Try to find all 30 words on this board.

W B P N W R I K O Z A C P Y S F E J F Y
R I R D H B L M P M C T T O V Q N K U J
L A Y K W P N X A Q O R K I K P E F U E
M S B C D K G Y U T O D I H S U B L W D
L N B B A K A Q J D A G P D F G T S B W
C O T D D Q M K X U S T A S I A S A H I
A B U K A A T A G O N O Y O K M U O B E
T U S Q I Z O I Z I M U Y A O B Z W O I
O G Q A K I I K R O K C R J N A U C Q P
C A Z J O K S K P O A A J I N T M E M D
X K W K O A H W N K Z O O R I T I F A D
K U P T W G E O G U I A M O C E S H G Z
I A O O N O M I K A W A I I H I G U F I
L B T I G K X U M E F C G Y I O I V R Y
F J O T A A S A Y O N A R A W N O L D U
M F J M A H L E U O X L X A A T A T F S
Q G E I I Y X J N F H J T S N W Y S J K
F Q S J B E J A B S L F S E C G W J F G
P F L Z J U O P O I E F B N E Q U U T F
P C A M I A D A T J D I N I H F N C C T
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for JAPAN

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # I # O # # # # # # # # # # #
2# I # # # # # M # M # # # # # # # # # #
3# A # # # # # # A # O # # # # # # # # #
4# S # # D # # # # T O D I H S U B # # #
5# N # # A # # # # # A # # # # G T # # #
6# O # # D # # # # U S T A S I A S A H I
7# B # # A A # A G O N O Y O K M U # B #
8# U # # I # O I # I M U Y A O B Z # # I
9# G # # K I # K R # # # R J N A U # # #
10# A # # O K # # P O # A # I N T M # # #
11# K # # O A # # # K Z # # R I T I # # #
12# U # T # G # # # U I # # O C E S # # #
13# A O O N O M I K A W A I I H # # U # #
14# # T I # K # U # # # # # # I # # # R #
15# # # T A A S A Y O N A R A W # O # # U
16# # # M A H # E # # # # # # A T # # # #
17# # E # I Y # # N # # # # # N # # # # #
18# # # # # # # # # S # # # E # # # # # #
19# # # # # # # # # # E # B # # # # # # #
20# # A M I A D A T # # I # # # # # # # #
Word X Y Direction
AISATSU  166w
AJIRO  148s
ASAHI  166e
AYUMI  148w
BENTO  1319ne
BONSAI  27n
BUGAKU  27s
BUSHIDO  174w
DADAIKO  54s
DAOKPKI  56se
DOMO  124nw
GAMBATTE  166s
HAI  616nw
HAKOGAKI  616n
KAME  614sw
KAWAII  913e
KIMONO  913w
KONNICHIWA  157s
KOTO  610sw
KOYONOGA  157w
SAYONARA  715e
SENSEI  715se
TABI  175se
TADAIMA  920w
TAKARAZUKUSHI  1111sw
TATAMI  126nw
TSURU  1611se
TSUZUMI  175s
YATTA  617nw
ZORI  1111nw