Geography: Kemapanan Alam Sekitar

Moral

Kemapanan Alam Sekitar
Moral

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
ALAM
CERAMAH
DITEROKAI
EKOSISTEM
FELDA
KEMAPANAN
KEMPEN
KERJASAMA
KESEIMBANGAN
KETERLALUAN
MARDI
MENGURUS
PELANCONGAN
PELUPUSAN
PENGEKALAN
PERINDUSTRIAN
PERLOMBONGAN
PERTANIAN
RACUN
SEKITAR
SELAMAT
SISTEMATIK
TANGGUNGJAWAB
TEBUSGUNA
U N B Q R S P E L U P U S A N
I L A A M N U T W E Y I N T A
H A C I E E A R R M A L A N U
P U K P R M T T U A W N G A L
N K M O A T A S N G G G N G A
H E E L R N S U I G N N A N L
K A E R I E G U U S A E B O R
S S M A J S T N D L O O M C E
E F N A U A G I A N L K I N T
K L E B R J S K D I I K E A E
I J E L A E E A F D F R S L K
T T X W D G C T M R E P E E V
A N A J N A N A P A M E K P W
R B T E S I S T E M A T I K K
K Y P E R L O M B O N G A N V
Advertisements

Advertisements